Tietosuojaseloste mainostoimisto kanava.to:n henkilötietoja sisältävän käyttäjärekisterin käytöstä

Laatimispäivämäärä 8.5.2018

1) Rekisterinpitäjä

Mainostoimisto Kanava.to Oy
Tierankatu 4, 20520 Turku
Puh. 010 439 6060

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomi Lindroos
Tierankatu 4, 20520 Turku
tomi@kanava.to

3) Rekisterin nimi

Mainostoimisto Kanava.to Oy:n käyttäjärekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä Kanava.to-sivustolla kävijöiden yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista, väärinkäytösten ennaltaehkäisyä sekä lisätietojen tarjoamista varten.

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat sellaisten käyttäjien nimet ja sähköpostiosoitteet, jotka ovat täyttäneet Kanava.to-sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen.

Rekisteriin kerättäviä teknisiä tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si si­vus­ton kä­vi­jä­mää­rät, suo­si­tuim­mat si­vut, kel­lo­nai­ka, mil­tä si­vul­ta kä­vi­jä on siir­ty­nyt pal­ve­luun, käy­te­tyim­mät ha­ku­sa­nat ja se­lai­met se­kä pal­ve­lun käyt­tä­jän maa.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kertyy rekisterinpitäjän sivuston käytön kautta saaduilla tiedoilla ja kolmansien osapuolien kautta.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen sivuilla vierailun yhteydessä. Kaikkien sivustolla käytettävien evästeiden tarkoitus on parantaa käytettävyyttä. Tarkoituksena ei ole kerätä arkaluontoista informaatiota käyttäjien toiminnan seuraamiseksi tai muutenkaan vaarantaa käyttäjien yksityisyyttä tai tietoturvaa. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helpottavat sivuston käyttöä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa, mutta poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.

Osana tätä tietosuojaselostetta käyttäjä hyväksyy evästeiden käyttämisen.

Kolmannen osapuolen palvelut

Käytämme kävijätilastointiin kolmansien osapuolten palveluja: Google Inc:n Google Analytics -palvelua. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analyticsin luomaan raportointiin, jossa käytetään näiden ohjelmien evästeitä ja JavaScript-koodia.

Lisätietoja Google Analytics -palvelusta: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Kanava.to-sivustolla on lisäksi linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Kanava.to:n hallinnassa, eikä Kanava.to:lla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivulla saattaa olla myös käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Kanava.to ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että siihen on käyttäjän suostumus.

Sivuston välityksellä annettuja tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

  • sivustomme ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten maksupalvelun tarjoajille
  • yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt
  • viranomaisille lain vaatimissa tapauksissa.

Käytämme suoramarkkinointiin ja viestintään Spotmore-palvelua. Spotmorelle siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä. Lisätietoja: http://www.spotmore.fi/tietosuojaseloste/.

Li­säk­si koh­dis­tam­me mai­non­taa Ad­form-pal­ve­lun ja Fa­ce­boo­kin avul­la. Li­sä­tie­to­ja: https://si­te.ad­form.com/pri­va­cy-po­li­cy-opt-out/ ja https://www.fa­ce­book.com/po­li­cies.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ra­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­töoi­keu­den Ka­na­va.to:n työn­te­ki­jöi­hin, so­pi­mus­kump­pa­nei­him­me ja mui­hin edus­ta­jiim­me, jot­ka tar­vit­se­vat näi­tä tie­to­ja kä­si­tel­läk­seen nii­tä puo­les­tam­me. Näi­tä hen­ki­löi­tä si­too sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

10) Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriimme tallennetut omat tietonsa. Tarkastuspyynnön voi lähettää osoitteeseen tomi@kanava.to.

11) Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon oikaisua tai kaikkien käyttäjää koskevien tietojen poistoa (oikeus tulla unohdetuksi). Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen oikaisu- tai poistopyynnön voi lähettää osoitteeseen tomi@kanava.to.

12) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyt­tä­jäl­lä on oi­keus kiel­tää re­kis­te­rin­pi­tä­jää kä­sit­te­le­mäs­tä hän­tä it­seään kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia se­kä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ta var­ten. Pyyn­nön suo­ra­mark­ki­noin­nin kiel­toon voit lä­het­tää osoit­tee­seen tomi@ka­na­va.to.

13) Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.